HQ – CS 150 – DN 150

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bơm chìm đặc tính là cánh quạt đóng với một hoặc nhiều cánh. Cơ chế thủy lực đảm bảo hiệu suất bơm cao chỉ cho các hạt rắn nhỏ có thể qua. Thích hợp bơm nước sạch, nước thải và nước thải sinh hoạt / công nghiệp. Hiệu quả của máy bơm CS cao hơn VORTEX và do đó được sử dụng trong các nhà máy xử lý và trong tất cả các ứng dụng đó