Salvatore Robuschi – RN

• Áp lực làm việc tối đa: 10 bar
• Lưu lượng lên đến 480 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 90 m
• Nhiệt độ lên đến 130°C theo chất lỏng bơm.

Lưu chất không có tính tấn công và làm sạch đối với các vật liệu bơm . Hàm lượng chất rắn lên đến 0.2%