New Product

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 100 – 22000 m3/h (440 to 96,863 U.S. GPM)
Cột áp: 10 – 1,200 m (33 to 3,930 ft)
Mặt bích xã kích thước 4 ~ 40″
Áp suất tối đa 145 bar (2,103 PSI)
Nhiệt độ: 205°C (401°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Axially Split Case Centrifugal Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 31,800m 3/h (140,000 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 340 m (1,115 ft)
Áp suất lên đến 27 bar (298 PSI)
Nhiệt độ: 10 – 150°C (50to 300°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Split Case Pumps Single Stage

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 6,814 m3/h (30,000 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 610m (2,000 ft)
Áp suất tối đa 125 bar (1,813 PSI)
Nhiệt độ lên đến 450°C (850°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Double Suction Pump, Between Bearing Single Stage

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 454 m3/hr (2,000 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 670 m (2,200 ft)
Áp suất lên đến 50 bar (739 PSI)
Nhiệt độ tối đa: 121°C (250°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Split Case Pumps MultiStage

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 18 – 2,000 m3/h (75 to 8,806 U.S. GPM)
Cột áp: 150 – 1,000 m (492 to 3,281 ft)
Mặt bích xã kích thước 2 ~ 14″
Áp suất tối đa 125 bar (1,813 PSI)
Nhiệt độ: 450°C (850°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Process Pumps Two Stage

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 10 – 350 m3/h (44 to 1,540 U.S. GPM)
Cột áp: 100 – 1,000 m (325 to 3,280 ft)
Mặt bích xã kích thước: 1, 1/2 ~ 6″
Áp suất tối đa 135 bar (1,890 PSI)
Nhiệt độ lên đến 205°C (400°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Multi stage Pumps (Diffuser)

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 72,680 m 3/h
(320,000 U.S. GPM)
Cột áp: 27 m (90 ft)
Áp suất: 5 bar (75 PSI)
Nhiệt độ: 95°C (230°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Axial Flow Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 50 – 3,000 m3/h (220 to 13,209 U.S. GPM)
Cột áp: 200 – 3,000 m (656 to 9,843 ft)
Mặt bích xã kích thước: 3 ~ 14″
Áp suất tối đa 420 bar (6,000 PSI)
Nhiệt độ lên đến 205°C (400°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Multi – stage Pumps (Volute)

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 2,000 m3/h (8,806 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 4,572 m (15,000 ft)
Mặt bích xã kích thước: 2 ~ 12″
Áp suất tối đa 420 bar (6,000 PSI)
Nhiệt độ lên đến 450°C (850°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Multi-stage Barrel Pumps