Thông số kỹ thuật:

Xem thêm ->

Marathon – METALLIC FLAP VALVE

Thông số kỹ thuật:

Xem thêm ->

Marathon – METALLIC BALL VALVE

Thông số kỹ thuật:

Xem thêm ->

Marathon – NON METALLIC BALL VALVE

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 998 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 75 mm
Công khí cấp: 1/2″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 5.5 m
Đầu vào/ đầu ra: 3 inch
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – Metallic Series X75

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 530 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 50mm
Công khí cấp: 3/4″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 7.3 m
Đầu vào/ đầu ra: 2 inch
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – METALLIC SERIES X50

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 265 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 25 mm
Công khí cấp: 1/2″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 5.8 m
Đầu vào/ đầu ra: 1 inch
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – METALLIC SERIES X25

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 889 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 9.65 mm
Công khí cấp: 3/4″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 6.1 m. (20’)
Đầu vào/ đầu ra: 3” BSP Tapered
(End Ported – AL)
DIN Flanged
(Center Ported – CI, SS)
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – Metallic Series AVB75 & AVX75

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 889 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 9.65 mm
Công khí cấp: 3/4″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 4 m (13.1’)
Đầu vào/ đầu ra: 3” BSP Tapered
(End Ported – AL)
DIN Flanged
(Center Ported – CI, SS)
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – Metallic Series B75

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 901 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 7 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 18mm
Công khí cấp: 3/4″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 5.1 m
Đầu vào/ đầu ra: 3 inch
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Xem thêm ->

Blagdon – Moulded Non Metallic Series B75 POLYPROPYLENE & PVDF