Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm điện E10R-Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm điện E8R – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan E6VX – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm giếng khoan E6P – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm hỏa tiễn dòng Endurance – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Máy bơm chìm giếng khoan ESX-ERX – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Máy bơm giếng khoan DWP – DP PUMPS

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Máy bơm giếng khoan E8P – Caprari