Doseuro – SR series B&BR type

Cao su và nhựa
Dầu khí
Gang thép, than, và xây dựng
Hàng hải, công trình biển dân dụng
Dự án kỹ thuật có lưu chất