Caprari – PM

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 1000 m
Công suất lên đến: 650 kW

Cấp thoát nước và xử lí nước thải