Thiết bị phân cấp quặng

Máy rửa quặng Scrubtec Matec

Thiết bị phân cấp quặng

Máy sàng rung phân loại Aggretec – Matec

Thiết bị phân cấp quặng

Máy sàng rung Screentec – Matec

Thiết bị phân cấp quặng

Máy tách cát Buctec Matec

Thiết bị phân cấp quặng

Máy tách cát mịn Sandtec Matec